شنبه , 22 مرداد 1401 - 8:57 بعد از ظهر

کتاب سلنیوم در تغذیه و سلامتی طیور منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران(اگنا)، ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﮐﺘﺎب ”Selenium in poultry nutrition and health“، “ﺳﻠﻨﯿﻮم در ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻃﯿﻮر” ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﯿﺘﺮ اف ﺳﻮرای، اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ در داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ زاﻏﺮی اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻼ ﻟﻄﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﯿﻨﺎﻃﯿﻮر ﺑﻪ زﯾﻮر ﭼﺎپ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻠﻨﯿﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻢ ﻧﯿﺎز وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻤﺒﻮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻠﻨﯿﻮم ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن، ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺳﻠﻨﯿﻮم ﺧﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و رﻫﺎﯾﯽ از آن ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺧﻮراک و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻠﻨﯿﻮم اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻠﻨﯿﻮم در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻠﻨﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻠﻨﯿﻮم ﮐﺎرا” و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﺳﻠﻨﯿﻮم ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺑﺮ اﻫﺎﻟﯽ ﻋﻠﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎریزا و رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد، ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﻮراک و ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺆﺛﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎداﮐﺴﻨﺪه ﺑﺪن، ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻨﯿﻮم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهاش در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﻓﺎﻋﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ دارد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮراک ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﯾﻪی واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ،  ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪهی روزاﻧﻪی ﺳﻠﻨﯿﻮم ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺮ  ﭘﺎﯾﻪی ﺳﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ از ۱۵ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ۶ ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺗﺎ ۷۰ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده، ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.

شاید این مطلب هم مورد نظر شما باشد :   تولید غذای طیور با همکاری شرکت دانش بنیان گیلان و مالزی

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای دام و ﻃﯿﻮر، ﻣﺼﺮف ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺿﺪ ﺗﻨﺶ ﭘﺮﻓﻮرﻣﮑﺲ” در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮراک و رﺷﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻨﯿﻮم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ رو، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز وﺳﯿﻌﯽ را در ﻣﻮرد ﺳﻠﻨﯿﻮم در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻠﻨﯿﻮم در ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺼﺮف آن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه، اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان، زﯾﺴﺖ ﻓﺮاﻫﻤﯽ و ﺳﻤﯿﺖ آن، دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ در اﻣﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ رﺳﻢ ﻧﯿﮑﻮی  اﻣﺎﻧﺖ داری،  ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از واژهﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽِ روان و ﺳﺎده، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﻻی ﮐﺘﺎب، ﺧﻮاﻧﺪن و درک آن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ، ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ، اﯾﻦ ﻫﺪف، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آن ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ِ دوﺳﺖدار داﻧﺶ، داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻓﻦ، ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺑﻀﺎﻋﺖ، ﻣﺤﻘﻖ و راه ﺑﻪ ﺳﻮی داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺳﺎﻟﻢ، آﮔﺎه و آﯾﻨﺪهای ﭘﻮﯾﺎ، ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد و ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺮآﯾﯿﻢ ﮐﻪ: ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻏﺬا، داروی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و دارو، ﻏﺬای ﻣﺎ!

منبع: اگنا

درباره ی نویسنده

مطلب پیشنهادی

در نهاده‌های دامی هر کالایی که سلامت مردم را تهدید کند، وارد کشور نمی‌شود

محمد آقامیری رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: سلامت مردم خط قرمز ماست. در نهاده‌های دامی …