یکشنبه , 26 فروردین 1403 - 6:37 بعد از ظهر

اعضاء هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن

مهندس حمید رضا کاشانی

رئیس هیئت مدیره

مهندس محمد مرادی

مدیر عامل

دکتر ناصر نبی پور

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس شعبانی

عضو هیئت مدیره

دکتر رضا نصرت

عضو هیئت مدیره

مهندس زرین لباس

عضو هیئت مدیره

مهندس علوی پایدار

عضو هیئت مدیره

مهندس محمد خداپرست

عضو هیئت مدیره